Wczesne Wspomaganie Rozwoju w Naszej Placówce

Oferta naszej placówki obejmuje bezpłatne zajęcia specjalistyczne, które prowadzone są w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ta nowa komórka terapeutyczna działa przy naszym przedszkolu od niedawna. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci,  u których zostały zdiagnozowane nieprawidłowości w rozwoju, od momentu diagnozy aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem przyjęcia dziecka do WWRD jest opinia  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana na wniosek rodzica przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. Dziecko objęte taką specjalistyczną opieką realizuje indywidualny program stymulacji rozwoju, który jest opracowany przez powołany dla każdego uczestnika Zespół specjalistów. W skład tego Zespołu wchodzą terapeuci dobrani adekwatnie do potrzeb dziecka. Zespół WWRD może więc tworzyć: psycholog, pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, rehabilitant oraz terapeuci pracujący specjalistycznymi metodami. Zespół WWRD działa w zakresie: stymulacji rozwoju ruchowego, poznawczego, umysłowego i emocjonalnego, stymulacji wzroku, słuchu, mowy, terapii edukacyjnej oraz korekty zaburzeń zachowania.  Indywidualny program poprzedzony jest wnikliwą, interdyscyplinarną diagnozą dziecka. Specjaliści pracują w oparciu o elementy wielu sprawdzonych metod terapeutycznych. Jednym z podstawowych elementów działania Zespołu WWRD jest współpraca z rodzicami, która obejmuje, m.in.: specjalistyczny instruktaż, porady, konsultacje dotyczące pracy z dzieckiem, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, spotkania integracyjne. Zajęcia w ramach WWRD  prowadzone są w naszej placówce w czasie optymalnym dla możliwości dziecka i dogodnym dla warunków organizacyjnych rodzica.